agenda

Niets van 26/07/21 tot 16/08/21.
pedagogisch klimaat

School is leuk!

Wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat en zich veilig en gewaardeerd voelt.
Dit is ook een voorwaarde om tot goed leren te komen. We denken dat kinderen het meest tot hun recht komen in een veilige, hechte groep, waarin respectvol met elkaar omgegaan wordt en kinderen veel met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren.
Kinderen, ouders en leerkrachten worden serieus genomen. Er is sprake van wederzijds respect en zij kunnen elkaar vertrouwen. Dit is ook de uitgangsregel vanuit de kanjerlessen die schoolbreed gegeven worden: Wij vertrouwen elkaar en wij helpen elkaar. Wij vinden dat kinderen moeten leren hoe ze sociaal emotioneel met elkaar om moeten gaan, wat tot uiting komt in kringgesprekken, bij het buitenspelen en bij het cooperatief leren. Mochten er toch conflicten ontstaan worden deze uitgesproken. Pestgedrag wordt direct aangepakt, zowel in de groep als individueel. Ook hierbij vinden we het fijn om als school op 1 lijn met de ouders te staan, zodat de kinderen weten waar zij aan toe zijn en er wederzijds op dezelfde wijze gehandeld wordt.
De school heeft een pestprotocol opgesteld, waarin geformuleerd wordt hoe met pestgedrag van leerlingen dient te worden omgegaan.

 

Kindgesprekken

Visie: Op de Groen willen we praten met kinderen in plaats van over kinderen.

Kinderen weten vaak zelf al heel goed de oplossing, als je maar goed naar ze luistert. In het kader hiervan werken we op onze school veel samen met kinderen.

Door gesprekken met leerlingen te voeren, worden kinderen actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling en onderwijsbehoeften. De kinderen worden zich meer bewust van hun eigen leerproces en hun aandeel daarin, en er zal meer eigenaarschap ontstaan. Leerlingen voelen zich gehoord en we stimuleren het kind in denken en leren: Wat kan ik zelf, wat wil ik zelf, waar heb ik hulp bij nodig en van wie.

Bij de start van het schooljaar wordt er met ieder kind door de leerkracht een kindgesprek gevoerd. Dit gebeurt ook in het midden van het jaat, na de CITO toetsen in januari en naar aanloop van het rapport. Aan het eind van het schooljaar vult iedere leerling een evaluatieblad in. Hierin staat hoe ze het jaar ervaren hebben, wat goed ging en waar ze nog hulp bij nodig hebben. Dit blad wordt tijdens de overdracht besproken met de nieuwe groepsleerkracht

Kinderraad

Er is een Kinderraad, met daarin 6 vertegenwoordigers uit groep 6,7,8. Zij denken mee met wat er gebeurt op school: wat gaat goed, wat kan nog beter, hoe kunnen we dat met elkaar voor elkaar krijgen. Er zijn aan het begin van het schooljaar verkiezingen en met de gekozen leerlingen wordt 6 keer per jaar vergaderd, samen met juf Christa en juf Annemiek. Wat besproken wordt, wordt teruggekoppeld naar alle leerlingen van de school. De kinderen kunnen zelf onderwerpen op de agenda zetten en er zijn ook zaken vanuit het team waarvan we vragen of de leerlingen mee willen denken. Zo hebben we het onder andere gehad over de vieringen op school,  wat er nog veranderen kan op het schoolplein, hoe we met elkaar de toiletten schoon en fris kunnen houden en wat we kunnen doen om de laatste schooldag nog leuker te laten verlopen. Super om te zien met welke ideeen de leerlingen komen en zij hier zelf ook enthousiast aan meewerken om het te realiseren. Zo werken we echt samen op de Groen!

Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders