agenda
  • 20/09/18

    MR & SR startvergadering

  • 03/10/18

    Start kinderboekenweek

  • 10/10/18

    Boekenmarkt
pedagogisch klimaat

School is leuk!

Wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat en zich veilig en gewaardeerd voelt.
Dit is ook een voorwaarde om tot goed leren te komen. We denken dat kinderen het meest tot hun recht komen in een veilige, hechte groep, waarin respectvol met elkaar omgegaan wordt en kinderen veel met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren.
Kinderen, ouders en leerkrachten worden serieus genomen. Er is sprake van wederzijds respect en zij kunnen elkaar vertrouwen. Dit is ook de uitgangsregel vanuit de kanjerlessen die schoolbreed gegeven worden: Wij vertrouwen elkaar en wij helpen elkaar. Wij vinden dat kinderen moeten leren hoe ze sociaal emotioneel met elkaar om moeten gaan, wat tot uiting komt in kringgesprekken, bij het buitenspelen en bij het cooperatief leren. Mochten er toch conflicten ontstaan worden deze uitgesproken. Pestgedrag wordt direct aangepakt, zowel in de groep als individueel. Ook hierbij vinden we het fijn om als school op 1 lijn met de ouders te staan, zodat de kinderen weten waar zij aan toe zijn en er wederzijds op dezelfde wijze gehandeld wordt.
De school heeft een pestprotocol opgesteld, waarin geformuleerd wordt hoe met pestgedrag van leerlingen dient te worden omgegaan.

Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders