Skip to main content

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op onderwijs dat het best bij hem of haar past.

Sommige kinderen hebben wat extra ondersteuning nodig op het gebied van de lesstof of op sociaal-emotioneel gebied. Bij sommige kinderen is op jonge leeftijd al bekend dat er mogelijk extra zorg nodig is. We werken als school daarom ook nauw samen met de peuterspeelzaal en kinderopvang. Sommige kinderen krijgen op de peuteropvang al voorschoolse educatie aangeboden waarmee hun ontwikkeling gestimuleerd wordt. Op de basisschool wordt dit vervolgd met vroegschoolse educatie. Ook bij taalachterstanden bieden we allerlei mogelijkheden en extra ondersteuning. Onze intern begeleider kan hier alles over vertellen.

PersoneelOp de Groen van Prinsterer werkt een intern begeleider die extra aandacht kan besteden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook kunnen we vanuit SCOPE Scholengroep gebruik maken van twee orthopedagogen, een gedragsspecialist, een kindercoach én een leerkrachtcoach. Gezamenlijk kunnen zij de juiste zorg en ondersteuning bieden aan onze leerlingen. Mocht deze hulp niet genoeg zijn of is de zorgvraag te complex, dan bekijken we samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek ( https://sites.google.com/youscope.nl/passendonderwijspo ) hoe we als school aan die vraag kunnen voldoen.

LeerstofWe vinden het belangrijk dat elk kind de leerstof krijgt aangeboden die bij hem of haar past, dat doen we bijvoorbeeld met Snappet. Sommige kinderen hebben wat extra uitdaging nodig, dat bieden we met onze groepsoverstijgende lessen. We maken bijvoorbeeld gebruik van Nieuwsbegrip waarbij we ingaan op actuele thema’s op verschillende niveaus. Een mooie extra uitdaging!