agenda

Niets van 26/07/21 tot 16/08/21.
passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van start gegaan.

Wat dit betekent kunt u hier lezen.

Het doel van de nieuwe wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Het uitgangspunt van het onderwijs blijft hetzelfde: ieder kind uitdagen het beste uit zichzelf te halen.

Ieder kind heeft recht op het onderwijs dat het beste bij het kind past. Dit kan zijn op een gewone basisschool, eventueel met extra ondersteuning of op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

De meeste kinderen doen het prima op school. Een aantal leerlingen hebben meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving.

Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel en passend mogelijk, dat is de kern van passend onderwijs.

Alle scholen in de regio werken samen om de juiste ondersteuning te kunnen organiseren. Dit doen we met medewerking van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. Dit Samenwerkingsverband bestaat uit 13 schoolbesturen en 61 scholen.

 

Zorgplicht

Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen ook een zorgplicht. Dit betekent dat zij elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan op school zelf zijn, maar ook op een andere school in het gewone of speciaal (basisonderwijs).

U kunt uw kind aanmelden bij de basisschool van uw keuze. Hierbij wordt u gevraagd om aan te geven of u vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. De school bekijkt vervolgens of zij uw kind passend onderwijs kunnen bieden. Als dat niet zo is, moet de school (of het schoolbestuur) in overleg met u een passende plek op een andere school zoeken. Het zoeken naar een geschikte plek duurt in principe niet langer dan 6 weken. De school mag die termijn éénmaal verlengen met vier weken. Met elkaar willen we op deze manier ervoor zorgen dat uw kind op de juiste plek komt te zitten, waar hij zich gelukkig voelt en er het beste uit hem gehaald wordt.

 

 Zorgstructuur

De interne begeleiders op school zijn juf Annemiek Nanninga (tevens orthopedagoog en kindercoach) juf Ellis van der Linden (bovenbouw) en juf Lisette Visser (onderbouw).

De intern begeleiders helpen de leerkrachten met het zoeken naar oplossingen als er leerlingen zijn die leer- of sociaal emotionele problemen hebben. Ook hebben zij regelmatig gesprekken met deze leerlingen zelf, en worden de ouders actief betrokken bij het helpen en meedenken over de vraag hoe hun kind het beste begeleid kan worden. De intern begeleiders houden samen met de leerkracht de ontwikkeling van ieder kind bij. Elk leerjaar bevat zowel methode-gebonden toetsen als CITO toetsen. De intern begeleiders maken een zorgkalender waarop duidelijk wordt wanneer welke toets aan bod komt, en nemen daarna de tijd om de resultaten van de toetsen te analyseren en samen met de leerkracht te bekijken op welke vlak de opbrengsten omhoog kunnen gaan, zowel per kind als per groep. Ook komen de intern begeleiders regelmatig een kijkje nemen in de klas, om te observeren en daar waar mogelijk extra tips en ondersteuning te geven. Zij houden 2 keer per jaar groepsbesprekingen  om te kijken of ieder kind het onderwijs krijgt dat bij hem past en bespreken met de leerkracht  hoe er het best gewerkt kan worden voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit wordt vastgelegd en geborgd in groepsoverzichten, groepsplannen en individuele actieplannen. De intern begeleiders maken deel uit van van de Scope Onderwijs en Ondersteuningsgroep. Zij komen zo’n  8 keer per jaar bij elkaar om ervoor te zorgen dat er een goede ondersteuningsstructuur heerst in de Scope scholen, met elkaar ervaringen uit te wisselen en samen de deskundigheid te vergroten, op onderwijs en gedragsproblematiek.

Op deze wijze draagt de scope ib groep bij aan het ontwikkelen en geven van adviezen en ondersteuning en onderwijs in het algemeen, zodat leerlingen en ouders op scopebasisscholen hiervan profiteren!

Verder  werken de intern begeleiders van de Groen van Prinstererschool nauw samen met alle leerkrachten, directie, de schoolmaatschappelijk werker, de GGZ , Bureau Jeugdzorg, Cardea, Horizon, Virenze en andere instanties die (indien nodig) met een leerling aan de slag gaan. De interne begeleiders, leerkrachten en directie hebben geregeld overleg met de orthopedagogen van de SCOPE scholengroep.

 

 

 

 

Groen van Prinsterer
J. Nieuwenhuijzenstraat 26
2405 VG Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 131SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders